.

 

EDUKACINIŲ TYRIMŲ MOKSLINIS CENTRAS

 

ETMC Apie ETMC Darbuotojai Publikacijos Leidyba Naujienos

 

Apie CENTRĄ
 
 

 „Sunkiausia sukurti ir įdiegti naują mąstymo būdą, nes gyvenime egzistuojančios problemos ir naujoji mąstysena kartais sunkiai dera tarpusavyje. Tačiau tik įgiję naują mokslinės raiškos formą, galime naujai suprasti senąsias ir naująsias problemas. Mokslas ir jo metodai yra ypatingi, nes įvardinant kokį nors teiginį, sampratą ar tiriamąjį darbą kaip mokslinį, visų pirma, reikia turėti omenyje jo socialinę-kultūrinę vertę. Kritikuoti šiuolaikinius požiūrius į mokslą galima tik tuomet, jeigu iš kritikos gimsta nuoseklus, alternatyvus požiūris“.

 

                                                 ETMC direktorė prof. habil. dr. Audronė Juodaitytė

Edukacinių tyrimų mokslinis centras (ETMC) – Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto padalinys, veikiantis pagal Šiaulių universiteto Statutą, vidaus taisykles ir Senato patvirtintus nuostatus. ETMC – koordinuoja mokslinę fakulteto veiklą, vykdo interdisciplininius socialinius – edukacinius  mokslinius tyrimus, pastarųjų rezultatus integruojant į studijų procesą. Tai  perspektyvus mokslinis padalinys, kurio įkūrimą skatino unikalia fakulteto tradicija tapęs skirtingų mokslo sričių tyrėjų bendradarbiavimas. Įvairių mokslų sintezė bei ilgalaikiai tyrimai - pagrindiniai pastaruoju metu Europos Sąjungoje kuriamos vieningos “Europos tyrimų erdvės“ principai. Todėl ETMC ne tik vykdo regioninei plėtrai svarbius mokslinius tyrimus, bet ir orientuojasi į europines bei  pasaulines mokslo tendencijas. ETMC veikloje dalyvauja fakulteto darbuotojai, doktorantai, magistrantai bei kiti Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai. Pagrindinės ETMC tyrimų kryptys: vaikų kultūros fenomenų socialinių-edukacinių tyrimų metodologijos sukūrimas ir aprobavimas; pedagoginės kultūros fenomenų socialinių-edukacinių tyrimų metodologijos sukūrimas ir aprobavimas. Daug dėmesio skiriama ir kitoms įvairių mokslinių krypčių studijoms. Vienas iš svarbiausių ETMC uždavinių – savarankiškai ir bendradarbiaujant su kolegomis, inicijuoti ir atlikti ne tik Lietuvoje vykdomus mokslinius tyrimus, bet ir tarptautinius projektus.

 

Nuo 2002 m. kiekvienų akademinių mokslo metų, rudens ir pavasario semestrais, centras organizuoja jau tradicija tapusius metodologinius seminarus, kuriuose ETMC darbuotojai, doktorantai, akademinės bendruomenės atstovai skaito pranešimus bei diskutuoja aktualiais edukologijos mokslo klausimais. ETMC vykdo teorinius ir taikomuosius tyrimus bei jų rezultatus diegia studijų procese. Be to ETMC siekia informuoti akademinę bendruomenę, pedagogus – praktikus apie naujausius edukologijos mokslo tyrimų rezultatus ir jų taikymo perspektyvas, sprendžiant aktualias Lietuvos švietimo  problemas.

 ETMC tikslas – vykdyti teorinius ir taikomuosius edukacinius tyrimus šiuolaikinio edukologijos mokslo metodologinėje paradigmoje – žmogus ugdomas (ugdosi) visą gyvenimą.

Šioje paradigmoje išskiriamos mokslinės veiklos kryptys:

·        mokymosi pasiekimų, mokyklinės vadybos, informacinių gebėjimų, socializacijos ir vertybinio ugdymo diagnostika (1999 m.);

·        bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių socializacijos edukaciniai-psichologiniai aspektai; edukacinių universitetinių studijų kaita: tyrimas, efektyvinimas (2001-2002 m.);

·        bendrojo lavinimo mokyklos moksleivių socializacijos edukaciniai-psichologiniai aspektai; edukacinių universitetinių studijų kaita: tyrimas, efektyvumas; šiuolaikinės vaikystės fenomeno raiškos edukacinis tyrimas (2003-2004 m.);

·        būsimų kūno kultūros pedagogų profesinių kompetencijų ugdymas; gamtamokslinio-technologinio visuomenės raštingumo edukacinis tyrimas, mokyklinės matematikos ir gamtos mokslų turinio bei moksleivių pasiekimų edukacinis tyrimas (2005 m.);

·        būsimų kūno kultūros specialistų edukacinių kompetencijų ugdymas, skatinant moksleivių sveiką gyvenseną ir saviugdą; šiuolaikinės vaikystės fenomenų socialiniai edukaciniai tyrimai (2006-2007 m.)

·        vaikų kultūros fenomenų edukaciniai tyrimai bei pedagoginės kultūros fenomenų edukacinių tyrimų mokslinės veiklos kryptys (2008 m.);

·        vaikų kultūros fenomenų socialinių-edukacinių tyrimų metodologijos sukūrimas ir aprobavimas; pedagoginės kultūros fenomenų socialinių-edukacinių tyrimų metodologijos sukūrimas ir aprobavimas ( 2009 m.).

 

ETMC raidos etapai

 • ETMC istorija prasidėjo 1997 metais profesoriui habil. dr. Gediminui Merkiui įkūrus Edukacinės diagnostikos (testavimo) mokslinį centrą, kurio tikslas – sutelkti mokslininkus, besidominčius ugdymo proceso efektyvinimo ir pasiekimų diagnostiniais tyrimais.
 • 1998 m. centro moksliniai bendradarbiai: prof. habil. dr. Bronislovas Bitinas, doc. dr. Algimantas Ališauskas, doc. dr. Stanislovas Norkus, doc. dr. Arkadijus Kiseliovas, dokt. Gintaras Šaparnis, dokt. Sigitas Balčiūnas ir dokt. Natalija Mažeikienė – tuometiniai centro asistentai, kurių gretas 1999 m. papildė dokt. Aina Budvytytė ir Diana Šaparnienė.
 • 2001 metais profesoriui G. Merkiui išvykus dirbti į Kauno technologijos universitetą, mokslinis centras buvo reorganizuotas į Edukacinių tyrimų mokslinį centrą (ETMC), kuriam vadovavo doc. dr. Laimutė Bobrova. Jai talkino: mokslo daktarai Irena Gailienė (2001), Audronė Juodaitytė (2002)); doktorantai (Tomas Butvilas (2001), Daina Eitutytė (2001), Renata Macaitienė, Erika Šaparnytė (2002)), besidomintys edukacinių tyrimų metodais ir metodologija bei ieškantys naujų krypčių, kurias padiktavo Lietuvos švietimo reforma bei integraciniai procesai į Europos švietimą.
 • 2003 m. centro direktore paskirta prof. habil. dr. A. Juodaitytė. Centro mokslo darbuotojų gretas papildė: prof. dr. Algirdas Garalis, prof. habil. dr. Algirdas Čepulėnas, prof. habil. dr. Juozas Uzdila, prof. dr. Vincentas Lamanauskas, doc. dr. Aušrinė Gumuliauskienė, dr. Birutė Kairienė, doc. dr. Danutė Kiseliova, doc. dr. Daiva Malinauskienė, dr. Laima Railienė, doc. dr. Henrikas Volodka, Rolandas Bulotas, Ingrida Donelienė, Lauras Grajauskas, Aušra Kazlauskienė, Sergėjus Neifachas.  
 • Į centro darbuotojų bendruomenę įsijungia vyresnieji mokslo darbuotojai: dr. Ramutė Gaučaitė (2004 m.),  dr. Dalia Kabašinskaitė (2006), prof. dr. Jonas Kievišas (2008) bei vyriausioji mokslo darbuotoja – prof. dr. Danguolė Beresnevičienė (2008), jaunesnieji mokslo darbuotojai: asist. Rūta Palubaitytė (Šiaučiulienė), dr. Saulius Matulis, lekt. Tatjana Bakanovienė, asist. Toma Sakalauskaitė.

Projektinė veikla

ETMC vykdyti šie tyriminiai projektai:

 • „Psichinių sutrikimų prevencija bei protinės ir emocinės sveikatos ugdymas Šiaulių m. mokyklų bendruomenėse“, kurio tikslas – suteikti psichologinę paramą moksleiviams, mokytojams, tėvams, skatinant savęs pažinimą bei tarpasmeninį bendravimą (2001-2002 m.).
 • „Informacinių technologijų panaudojimas, kuriant saugią ir sveiką XXI amžiaus mokyklą“, kai panaudojant šiuolaikines informacines technologijas siekiama aktyvinti Baltijos šalių sveikatos mokyklų bendruomenių veiklą keičiantis patirtimi bei sukurti Baltijos ir Šiaurės šalių sveikatos mokyklų elektroninį tinklą bendradarbiavimui (2001-2002 m.).
 • Centro darbuotojai dalyvavo Atviros Lietuvos Fondo ir Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos organizuotame konkurse „Lietuvos modernizavimo scenarijai 2001-2020 m.“ ir parengė projektą-scenarijų „Tarpusavio pagalbos ir pasitikėjimo plėtotė Lietuvos mokyklos bendruomenėje 2001-2020 metais“ (2001 m.).
 • „Profesijos pedagogų rengimo strategijos ir struktūros kaita Lietuvoje ir Latvijoje“ (centro doktorantė  R. Macaitienė, 2000-2001 m.).
 • “Akademinio gyvenimo stiliaus formavimosi paradigma šiuolaikinėje visuomenėje“ su Kalifornijos ir Grenados (Ispanija) valstybiniais universitetais (2003 m.).
 • vykdytas ŠU Edukologijos katedros, ETMC ir Šiaulių miesto Švietimo skyriaus projektas „Prioritetinės Šiaulių m. moksleivių ekologijos strateginės kryptys“, kurio tikslas – išsiaiškinti svarbiausias krizinių ugdymo pakopų, įtakojančių vaiko asmenybės raidą, problemas ir parengti jų sprendimo strategiją  (2003 m.).
 • 2004 m. projekto „Išlyginamosios bakalauro studijos – tiltas ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų profesinei karjerai“ partneriai (koordinatorė Gaučaitė R.). Projektas „Sportuojančių mokinių lygių galimybių moksle ir sporte raiškos tyrimas“ (Juodaitytė A., Bobrova L., Garalis A., Čepulėnas A., Grajauskas L., Šertvytienė J.). A. Juodaitytės parengti projektai: „Studijų kokybės valdymo tobulinimas universitetuose ir kolegijose“ su VDU Edukologijos katedros mokslininkais; Europos integraciniam fondui, partneriai – KU Pedagogikos ir Socialinių ir sveikatos mokslų fakultetais. „Tiltų ir perėjimų sistema socialinių – biomedicininių ir technologinių mokslų sistema universitetuose ir kolegijose“; „Naujų žinių ir aktyvaus neįgaliųjų bei jų šeimų socialinio dalyvavimo strategijų ir metodų kūrimas“.
 • 2005-2007 m. A. Juodaitytė dalyvavo: Equal  projekte ,,Šeimos planeta: šeimai palanki organizacija“; ESF projekte „Švietimo kokybės vadybininkų rengimas plėtojant kokybės užtikrinimo sistemą Lietuvoje“; „Karjeros konsultantų rengimo modernizavimas universitetinėse studijose.; „Tarpuniversitetinis edukologijos doktorantūros konsorciumas“. Taip pat dalyvauta ir kituose projektuose: “Tarpdisciplininio edukologijos doktorantūros konsorciumo sukūrimas”, „Vaiko gerovės specialistų, dirbančių su socialinės atskirties vaikais, profesinių – pedagoginių kompetencijų tobulinimo modulių sukūrimas bei įgyvendinimas”.
 • Dalyvauta ir užsakomajame moksliniame tyrime „Gyventojų informavimo apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą būklė ir patirtis“ (Vadovė – A.Juodaitytė, rengėjai: A.Kazlauskienė, R.Gaučaitė, T.Bakanovienė, 2008 m.).
 • Šiuo metu vykdomas projektas „Socialinės, švietimo politikos dermės nepakankamumo veiksnių įtaka kaimo vaikų socialiniam mobilumui“, kurio vadovė yar profesorė A.Juodaitytė, (rengėjai: D. Malinauskienė, R.Pocevičienė, E.Masiliauskienė).

Mokslinės stažuotės, komandiruotės, užsienio mokslininkų vizitai

Tomas Butvilas stažavosi Nebraskos universitete Omahoje (JAV, 2002 m.), Renata Macaitienė – Suomijoje (2001 m.), Edita Musneckienė – Helsinkio Menų ir dizaino universitete (Suomija),  filosofijos profesoriaus David T. Hansen paskaitose ir diskusijoje „A Poetics of Education and its Cosmopolitan Significance“ (2006 m.), Aušra Kazlauskienė – Sant-Peterburge (Studijų kokybės valdymas: efektyvaus administravimo teorija ir praktika, Podiplominis švietimas šiuolaikiniame universitete), A.Kazlauskienė, A.Juodaitytė – Pasaulio Lietuvių Mokslo ir Kūrybos simpoziume“, JAV (2008). Taip pat centro direktorė, profesorė A.Juodaitytė stažavosi Australijoje (Vakarų Australijos (Pertho miestas) universiteto Ugdymo sociologinių tyrimų centre), Danijoje (Danijos Egmonto fondas, Kopenhagos universiteto Sociologijos fakultete), Vokietijoje (Baltijos jūros susivienijusių universitetų Leipcige), Vengrijoje (Atviros Europos universitetas ir JAV Atviros visuomenės institute).

Bendradarbiavimas

ETMC bendradarbiauja ir palaiko nuolatinius kontaktus su Ugdymo plėtotės centru (Vilnius), taip pat su atskiromis Vilniaus, M. Riomerio, Kauno technologijos, Klaipėdos universitetų, Lietuvos Kūno kultūros akademijos  katedromis ir mokslo centrais. Tarptautiniame lygmenyje ETMC bendradarbiauja su Daugpilio universitetu (Latvija), taip pat palaiko nuolatinius kontaktus su mokslininkais iš Baltarusijos, Bulgarijos, Danijos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Slovėnijos, Ukrainos, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos, JAV, Suomijos, Balkanų šalių – Kroatijos A. Strosmaerio Osijeko universiteto.

ETMC organizuoti renginiai:

 • 1998 m. įvyko 11 Šiaulių universiteto nuolatinio edukologijos doktorantūros seminaro užsiėmimų, kuriuose pranešimus skaitė Lietuvos, tame tarpe  ŠU  doktorantai, ir užsienio (Belgijos, Vokietijos) mokslininkai.
 • 1999 m. lapkričio 26 d. organizuota III Lietuvos edukologijos doktorantų ir jų mokslinių vadovų konferencija, 2001 m. – metodologinis seminaras „Karjera šiandien ir rytoj“ (Toronto (Kanada) universiteto profesorė Irena Ross);  „Paslaugų centrų studentams kūrimas Kanados universitetuose“ (Marytė Balaišytė); „Sportinių traumų prevencija mokyklinėje kūno kultūroje“ (doc. dr. L. Bobrova ir A. Viruišis).
 • 2002 m. prof. habil. dr. A. Juodaitytė organizavo metodologinį seminarą „Universitetinis pedagogų rengimas“ bei atvirą paskaitą „Šiuolaikinis rekonstrukcinis pedagogų mąstymas vaikystės fenomenologinėje sampratoje“. Doktorantas R.Vilkonis vedė seminarą tema „Pėsčiųjų eismo kompetencijos ugdymas: tyrimo dizaino konstravimas ir pirmieji rezultatai“.
 • 2003 m. Klaipėdos apskrities ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir PUPA asociacijos nariams prof. habil. dr. A. Juodaitytė vedė seminarą “Vaikų ugdymo modernizavimas priešmokyklinėse įstaigose ir pradinėje mokykloje“.
 • 2004 m. ETMC organizuoti metodologiniai seminarai: „Kokybiniai tyrimai. Mokytojo neformalus mokymas“, „Pedagogikos disertaciniai tyrimai JAV“ (dr. E. Jurašaitė-Harbison);  „Vaikystės fenomeno edukaciniai tyrimai“ (A.Juodaitytė), skirtas KU ir ŠU edukologijos doktorantams; konferencija „Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“. 
 • 2005 m. E. Musneckienė vedė kvalifikacijos tobulinimo seminarą dailės mokytojams „Dailės istorijos mokymo metodai“. R. Vilkonis skaitė pranešimą Šiaulių r. mokytojams „Saugaus eismo mokymo problematika“. E. Šaparnytė organizavo seminarą mokytojams tema „Vaikų (11-12 metų) sąveikos su kompiuteriu socialinis – edukacinis reikšmingumas“. A. Juodaitytė vedė Respublikinį ikimokyklinių įstaigų pedagogų seminarą: „Tėvų ir pedagogų dialogas – sąlyga vaikų socializacijai“ Panevėžio kolegijoje ir ŠMB.
 • 2006 m. vesti seminarai: „Moksliniai tyrimai ir programos Suomijos universitetuose“ (E. Musneckienė), „Informacijos valdymas profesinėje veikloje“, „Žinių ir informacijos valdymas šiuolaikinėje visuomenėje“ (A. Kazlauskienė). D. Beresnevičienė pasisakė per Lietuvos Respublikinę televiziją  pykčio ir atleidimo klausimais laidoje “Labas rytas” skyrelyje “Psichologijos ekspertai”.
 • A. Juodaitytė vykdė seminarus Respublikos profesinio rengimo pedagogams Profesinio rengimo centre ,,Šiuolaikinių edukacinių žinių svarba profesinio rengimo pedagogų kompetencijų tobulinimui“, organizavo mokslinę praktinę konferenciją ,,Kurkime drauge vaikystę šiandien“, skirtą vaikų gynimo dienai.
 • 2006 m. spalio 27 d. tęstinė V tarptautinė mokslinė konferencija „Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“  (Teachers’ Training in the XXI Century: Changes and Perspectives“).

 • 2007 m. lapkričio 23 d. tęstinė VI tarptautinė mokslinė konferencija „Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“  (“Teachers’ Training in the XXI Century: Changes and Perspectives“).

 • 2008 m. gegužės 7 d. respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Švietimo kokybės vadybos problemos:  teorija ir praktika“.

 • 2008 m. gegužės 29 d.  konferencija „Kurkime drauge vaikystę šiandien“.

 • 2008 m. lapkričio 21 d. tęstinė VII tarptautinė mokslinė konferencija „Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“ (Teachers’ Training in the XXI Century: Changes and Perspectives“).

 • 2009 m. kovo 26 d. metodologinis seminaras „Disertacinių tyrimų metodologinės kultūros problemos“.

 • 2009 m. balandžio 23 d. metodologinis seminaras „Kokybiniai tyrimo metodai: pedagoginė hermeneutika ir diskursas“.

 • 2009 m. gegužės 26 d. konferencija „Kurkime drauge vaikystę šiandien“.

 • 2009 m. gegužės 28 d. metodologinis seminaras „Kokybiniai tyrimo metodai: interviu, vaikų rašiniai“.

 • 2009 m. lapkričio 20 d. tęstinė VIII tarptautinė mokslinė konferencija „Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“

  (Teachers’Training in the XXI Century: Changes and Perspectives“). Konferencijos problema – Edukologijos mokslas ir studijos aukštojoje mokykloje.

 • 2010 m. vasario 25 d.  metodologinis seminaras „Kokybinio tyrimo duomenų apdorojimo programa, taikant atviro kodavimo sistemą“.

 • 2010 m. gegužės 28 d.  vaikų forumas „Kaip aš mokausi ir ilsiuosi“, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti

 • 2010 m. lapkričio 19 d. tęstinė IX tarptautinė mokslinė konferencija „Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos” (Teachers’

  Training in the XXI Century: Changes and Perspectives“), skirta Edukologijos fakulteto 50-mečiui paminėti

 • 2011 m. gegužės 13 d. metodologinis seminaras „Ugdymo tyrimų paradigmų kaita: nuo naujos ontologijos iki savitos epistemologijos“

 • 2011 m. birželio 1 d. konferencija „Kurkime drauge vaikystę šiandien“ (devizas „Universitetas vaikams – vaikai universitetui“)

 • 2011 m. spalio 21 d. tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Socialinis ugdymas VI: Socialinės ir švietimo politikos dermės nepakankamumo veiksnių įtaka kaimo vaikų socialiniam mobilumui“

 • 2011 m. lapkričio 18 d. X tęstinė tarptautinė mokslinė konferencija „Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“ (Teachers’ Training in the XXI Century: Changes and Perspectives“)

 • 2012 m. gegužės 30 d. mokslinė-praktinė konferencija ,,Kurkime drauge vaikystę šiandien“ (devizas „Laimingas vaikas – laiminga visuomenė“)

   

Suteikti mokslo laipsniai

2002 m. Audronė Juodaitytei suteiktas socialinių mokslų (edukologijos) habilituotos daktarės vardas (disertacijos tema  – „Vaikystės fenomeno pedagoginės rekonstrukcijos“). Daktaro disertacijas  apgynė: Tomas Butvilas (Šeimoje netektį patyrusių vaikų (7–11 metų) socializacija ir pedagoginės pagalbos strategijos, Erika Šaparnytė („Vaikų kompiuterinės kultūros edukacinis diskursas socialinės realybės konstravimo kontekste“, 2007), Saulius Matulis („Ateitininkų organizacijos ideologijos ugdomoji kryptis Lietuvoje XX a. – XXI a. pradžioje“, 2008), Nida Kudokienė (,,Vaikų ir suaugusių mokinių kultūros kontekstualizavimasis kaip besimokančios mokyklos bruožas“, 2009), Gražina Strazdienė (,,Praktinis verslumo ugdymas imitacinėje firmoje“, 2009), Rima Grigaitienė (,,Anglų kalbos didaktinių modelių taikymas kolegijoje (situacijos analizė)“, 2009), , Sergejus Neifachas („Priešmokyklinio ugdymo sistemos valdymo funkcijų teorinis-prakseologinis kontekstualizavimasis Lietuvos švietimo politikos kaitos procesuose“, 2010), Julija Melnikova („Mokyklų vadovų kompetencijų ugdymas švietimo vadybos paradigmų virsmo kontekste", 2011), Rūta Šiaučiulienė (Palubaitytė) („Vaikų vasaros laisvalaikio kultūros socialinis - edukacinis diskursas laisvės fenomeno kontekste", 2011),  Kristina Rūdytė („Vaikų savaiminio mokymo(si) kultūros socialinis-edukacinis diskursas į vaiką orientuotoje paradigmoje“, 2011).

Pažangiausių mokslo idėjų sklaida

Nuo 1997 m. centro darbuotojai dalyvavo 150 konferencijų, kuriose skaitė mokslinius pranešimus pagal centro tyrimų tematiką. Taip pat publikuota daugiau negu 200 mokslinių publikacijų. Parengti metodiniai leidiniai, studijų knygos ir monografijos: „Sportinių traumų prevencija kūno kultūros pamokose ir pratybose“ (L. Bobrova, D. Imbras, E.Milunas, J. Petrauskaitė, 2001); „Karjera šiandien ir rytoj“ (Gumuliauskienė, D. Augienė, L.Bobrova, R. Macaitienė, D.Eitutytė, 2002); „Žmogaus ir vaiko teisių mokymo(-si) pedagoginiai pagrindai vidurinėje mokykloje“ (R.Bulotas, 2003); „Bendroji geografija: didaktinė medžiaga bendrojo lavinimo profesinėms mokyklos 11-12 klasėms“ (L.Railienė, V.Lamanauskas, 2003); „Natural science Education in Contemporaray school“ (V.Lamanauskas), „Optimalūs priešmokyklinio ugdymo konceptualizavimosi kontekstai: įvadas į kritinio mąstymo studijas“ (S.Neifachas, 2003); „Ugdymo realybės rekonstrukcijos: edukacinės studijos“ (S.Neifachas, 2003); „Matematinių gebėjimų diagnostika“ (D.Kiseliova, A.Kiseliovas, 2004), „Prioritetinės Šiaulių miesto vaikų ekologijos strategijos kryptys (1 – ųjų, 5 –ųjų, 11 - ųjų klasių) moksleivių adaptacijos problematika: būklė, esminės tendencijos, gairės proceso tobulinimui“ (L.Bobrova, D.Augienė, T.Butvilas ir kt., 2004); „Ugdymo projektai ikimokyklinėse, priešmokyklinėse grupėse: teorija ir praktika“ (S.Neifachas, 2004); „Pedagoginio vadovavimo kompetencija. Ugdytojo strateginės veiklos gairės“ (S.Neifachas, 2006); „Aš, kiti ir gamta“ (A. Kazlauskienės, D. Kiseliovos, R. Bartkevičienės ir kt., 2006); „Psichologinės suaugusiųjų mokymosi teorijos“ (D. Beresnevičienė, 2006), Švietimo reformos iššūkiai: naujoji situacinė kryptis ir vadovavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigos tobulinimui. Politikos veiksmingumo vertinimas” (S.Neifachas, 2006). Profesorė A.Juodaitytė parengė monografiją „Vaikystės fenomenas: socialinis edukacinis aspektas”, vadovėlį pedagogikos specialybės studentams “Socializacija ir ugdymas vaikystėje” ir kartu su bendraautoriais (R. Gaučaitė, A.Kazlauskienė) išleido metodinį leidinį „Informavimas apie ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą ir švietimo pagalbą“.

Mokslinių tyrimų ateities gairės

Būsimieji ETMC moksliniai tyrimai siejami su naujos, besimokančios visuomenės, edukacine kultūra, multikultūralizmo ir edukacinio pliuralizmo idėjomis, kurios aktualina universitetinio ir neuniversitetinio mokytojų rengimo bei mokytojo profesinės veiklos, jo pasaulėjautos ir asmenybės saviugdos pokyčius. Darnaus vystymosi švietimo idėjų analizės situacija taip pat suponuoja aktualias tiriamąsias problemas.

 

 
 

 Paskutinis papildymas  10/17/12
www
administratorius

©
Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas, ETMC, 2005