.

 

EDUKACINIŲ TYRIMŲ MOKSLINIS CENTRAS

 

ETMC Apie ETMC Darbuotojai Publikacijos Leidyba Naujienos

 

 Publikacijos

 
     
2011    
 

Bilbokaitė Ieva. Mokinių tarpkultūrinio ugdymo situacija Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. Mokymas ir mokymasis bendrojo lavinimo mokykloje - 2011: mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, 2011 m. gruodžio 9-16 d., Šiauliai [Elektroninis išteklius, CD-ROM]. ISBN 978 p. 9-15.

Vilkonis Rytis (2011).  Vaikų saugaus eismo kompetencijos ugdymas: didaktiniai aspektai. Mokymas ir mokymasis bendrojo lavinimo  mokykloje – 2011, mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Šiauliai: Lucilijus, p. 98-107

Juodaitytė, Audronė, Šiaučiulienė, Rūta, Educational Meanings’ Genesis on Children’s Leisure Culture in Family during Historical-Cultural Society Development Processes / Spring University. Changing Education in a Changing Society. 2011, Vol.1.  ISSN 1822-2196 p. 24-31

Šiaučiulienė, Rūta, Juodaitytė, Audronė, Vaikų vasaros laisvalaikio, kaip jų gyvenimo ir poilsio reiškinio, turinio prasmingumas tėvams / Mokslas ir edukaciniai procesai = Science and Processes of Education. 2011, nr.2(15).  ISSN 1822-4644 p.113-128.

Baniulienė, Aurelija, Juodaitytė, Audronė, Vaikų patyčių prevencijos programos "Olweus" efektyvumo raiška: mokyklos bendruomenės narių patirties analizė / Jaunųjų mokslininkų darbai. 2011, nr.3(32).  ISSN 1648-8776 p.17-25.

Burškaitienė, Ramunė, 2011, Ugdomosios aplinkos tradicinėje Lietuvos ikimokyklinėje įstaigoje: ekspertinis vertinimas // Jaunųjų mokslininkų darbai.  Nr.3(32).  ISSN 1648-8776.

Burškaitienė, Ramunė, 2011, Educational Environment in a Traditional Kindergarten of Lithuania: the Analysis of Situation // Содружество наук. Барановичи - 2011: материалы VII международной научно-практической конференции молодых иссл p. 136-138

Bilbokaitė, Ieva, Bilbokaitė, Renata, Mokytojų asociacijos ir reputacijos faktorių vertinimas; mokinių (merginų) nuomonės diagnostika. Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose - 3: socialinių mokslų doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos straipsnių rinkinys, 2011 m. spalio 21 d. ISSN 2029-3224 p. 70-74.

Karvelienė Regina, Garšvė Lina, Internationalisation at Home: The Case of Šiauliai University. Higher Education Mobility 2011: Challenges and Prospects: Proceedings of International conference. Saint Petersburg, Russia, 2011, p. 18-24. ISBN 978-5-228-00432-0

Švagždienė, Biruta; Pauliukaitienė Jurgita; Stupurienė Vilma; Milašauskienė Gitana. Socialinės reklamos „stop – karui keliuose“ komunikacinis poveikis. Vadyba=Jornal of Management. 2011, Nr. 2(19), P.41-48.

 
2010    
 

Bakanovienė, Tatjana. Matematikai gabių vaikų išskirtinumo atpažinimas: pedagogo kompetencijų raiška ugdymo procese // Mokytojų ugdymas=Teacher Education: mokslo darbai. ISSN 1822-119X. 2010, nr.15(2), p. 120-131. [IndexCopernicus.; Education research complete.; 1,000].

Baniulienė, Aurelija; Juodaitytė, Audronė. Vaikų patyčių prevencijos programos "Olweus" efektyvumo raiška: mokyklos bendruomenės narių patirties analizė // Jaunųjų mokslininkų darbai. ISSN 1648-8776. 2011, nr.3(32), p.17-25. [IndexCopernicus.; CEEOL.; 0,500].

Burškaitienė, Ramunė. Ugdomosios aplinkos tradicinėje Lietuvos ikimokyklinėje įstaigoje: ekspertinis vertinimas // Jaunųjų mokslininkų darbai. ISSN 1648-8776. 2011, nr.4(33), p.6-12. [IndexCopernicus.; CEEOL.; 1,000].

Garšvė, Lina. Skirtingų kultūrų vaikų adaptavimas klasėje: tarpkultūrinis suvokimas hermeneutiniu požiūriu // Jaunųjų mokslininkų darbai. ISSN 1648-8776. 2011, nr.4(33), p.29-33. [IndexCopernicus.; CEEOL.; 1,000].

Juodaitytė, Audronė. Vaikai kaip tyrimo dalyviai: pasitikėjimo ribos ir tyrėjo etika // Socialinis darbas: mokslo darbai. ISSN 1648-4789. 2011, nr.10(2), p.205–216. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sd/archyvas/?l=115542>. [EBSCO.; SocINDEX with Full Text.; Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source.; 1,000].

Juodaitytė, Audronė; Kvedaraitė, Nida. Mokytojų savivaldaus mokymosi kompetencijų raiška besimokančioje mokykloje // Mokytojų ugdymas=Teacher Education: mokslo darbai. ISSN 1822-119X. 2010, nr.15(2), p.80-94. [IndexCopernicus.; Education research complete (EBSCO).; 0,500].

Kazlauskienė, Aušra; Masiliauskienė [Šaparnytė], Erika; Gaučaitė, Ramutė; Pocevičienė, Rasa. Savivaldaus mokymosi mokykloje organizavimas kaip švietimo inovacija: Bolonijos proceso kontekstas / Aušra Kazlauskienė, Erika Masiliauskienė, Ramutė Gaučaitė, Rasa Pocevičienė // Mokytojų ugdymas=Teacher Education: mokslo darbai. ISSN 1822-119X. 2010, nr.15(2), p. 95-111. [IndexCopernicus.; Education research complete.; 0,250].

Ponelienė, Reda. Vaikas – reklamos auka ar vartotojiškos kultūros produktas: teorinio diskurso konceptualizavimas // Jaunųjų mokslininkų darbai. ISSN 1648-8776. 2011, nr.4(33), p.55-58. [IndexCopernicus.; CEEOL.; 1,000].

Šiaučiulienė, Rūta; Juodaitytė, Audronė. Vaikų vasaros laisvalaikio, kaip jų gyvenimo ir poilsio reiškinio, turinio prasmingumas tėvams // Mokslas ir edukaciniai procesai = Science and Processes of Education. ISSN 1822-4644. 2011, nr.2(15), p.113-128. [IndexCopernicus.; 1,000].

Švagždienė, Biruta; Pauliukaitienė, Jurgita; Stupurienė, Vilma;; Milašauskienė, Ginta. Socialinės reklamos „Stop - karui keliuose", komunikacinis poveikis // Vadyba = Journal of Management. ISSN 1648-7974. 2011, nr.2(19), 41-48. [IndexCopernicus.; CEEOL.; EBSCO.; 0,250].

Gaučaitė, Ramutė, Bobrova, Laimutė. Mokslinių idėjų ir tarptautinio bendradarbiavimo sklaida mokslinėje konferencijoje „Mokytojų rengimas XXI a.: pokyčiasi ir perspektyvos“. Mokytojų ugdymas=Teacher Education: mokslo darbai. ISSN 1822-119X. 2010, nr.15(2), p. 183-191. [IndexCopernicus.; Education research complete; 1,000].

Burškaitienė, Ramunė. Educational Environment in a Traditional Kindergarten of Lithuania: the Analysis of Situation. // Содружество наук. Барановичи - 2011: материалы VII международной научно-практической конференции молодых исследователей, 19-20 мая 2011 г, г. Барановичи, Республика Беларусь. Часть 2. Барановичи: РИО БарГУ, 2011. ISBN 9789854984346. p. 136-138. [1,000].

Karvelienė, Regina; Garšvė, Lina. Internationalisation at Home: the Case of Siauliai University // Higher Education Mobility 2011: Challenges and Prospects: International Conference Saint Petersburg State University of Service and Economics, May 17-18, 2011. СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2011. ISBN 9785228004320. p. 18-24. [0,500].

Bilbokaitė, Ieva. Mokinių tarpkultūrinio ugdymo situacija Europoje ir Lietuvoje // Mokymas ir mokymasis bendrojo lavinimo mokykloje - 2011: mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, 2011 m. gruodžio 9-16 d, Šiauliai [elektroninis išteklius, CD-ROM]. Šiauliai: Lucilijus, 2011. ISBN 9789955321477. p. 9-15. [1,000].

Bilbokaitė, Ieva; Bilbokaitė, Renata. Mokytojų asociacijos ir reputacijos faktorių vertinimas; mokinių (merginų) nuomonės diagnostika // Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose - 3: socialinių mokslų doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos straipsnių rinkinys, 2011 m. spalio 21 d. Kaunas: Technologija, 2011. ISSN 2029-3224. p. 70-74. [0,500].

Vilkonis, Rytis. Vaikų saugaus eismo kompetencijos ugdymas: didaktiniai aspektai // Mokymas ir mokymasis bendrojo lavinimo mokykloje - 2011: mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, 2011 m. gruodžio 9-16 d, Šiauliai [elektroninis išteklius, CD-ROM]. Šiauliai: Lucilijus, 2011. ISBN 9789955321477. p. 98-107. [1,000].

Augienė, Dalia; Bobrova, Laimutė. Влияние ценностных ориентаций на выбор профессиональной карьеры: контекст оценок учащихся // Cовременная психология и педагогика: исследования и разработки: международная научная заочная конференция, Российская Федерация, г. Липецк, 25 июня 2011 г.: cборник докладов. Липецк: Гравис, 2011. ISBN 9785435300093. p. 66-73. [0,500].

Juodaitytė, Audronė; Šiaučiulienė, Rūta. Educational Meanings' Genesis on Children's Leisure Culture in Family during Historical-Cultural Society Development Processes // Spring University. Changing Education in a Changing Society. ISSN 1822-2196. 2011, Vol.1, p. 24-31. [0,500].

Kazlauskienė, Aušra; Gaučaitė, Ramutė; Juodaitytė, Audronė. Informing Society About Pre-School Education and Educational Support in the Context of Sustainable Development // Discourse and Communication for Sustainable Education ISSN 1691-6301. 2011, vol.2, no.1, p. 32-45. Prieiga per internetą: <http://ise-lv.eu/ufiles/1323600518Volume_2_1_2011.pdf>. [0,667].

Bilbokaitė, Ieva. KITO suvokimas ir priėmimas tarpkultūriškumo kontekste // Socialinis ugdymas: socialinės ir švietimo politikos dermės nepakankamumo veiksnių įtaka kaimo vaikų socialiniam mobilumui: recenzuojamas tęstinis mokslo straipsnių rinkinys. VI. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2011. ISBN 9786094301056. p. 182-190. [1,000].

Burškaitienė, Ramunė; Vilkonis, Rytis. Educational Environment in a Typical Kindergarten of Lithuania: the Analysis of Situation and Influencing Factors // 26th OMEP World Congress, August 11-13, 2010, Göteborg, Sweden: Abstracts. Göteborg, 2010. p. 87. Prieiga per internetą: <http://www.omep2010.org/uploads/files/abstractlista_100702_final.pdf>. [1,000].

Bakanovienė, Tatjana. Competences of Teachers Who Educate Children Gifted at Mathematics // The 12th International Conference "Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives", 5-6 May 2011, Šiauliai University. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2011. ISBN 9786094300707. p. 9. [1,000].

Kazlauskienė, Aušra; Juodaitytė, Audronė; Gaučaitė, Ramutė. Informing the Society about Pre-School Education and Educational Support in the Context of Sustainable Development // Sustainable Development. Culture. Education: 9th International JTEFS/BBCC Conference, May 18-21, Siauliai Universitety, Lithuania: Abstract Book. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto biblioteka, 2011. ISBN 9786094300684. p. 56. [0,667].

Juodaitytė, Audronė; Masiliauskienė [Šaparnytė], Erika. Policy of School Network Reorganization in Lithuania: Socio-Cultural Context and Financial Economical Priorities // Sustainable Development. Culture. Education: 9th International JTEFS/BBCC Conference, May 18-21, Siauliai Universitety, Lithuania: Abstract Book. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto biblioteka, 2011. ISBN 9786094300684. p. 62. [0,500].

Palubaitytė-Šiaučiulienė, Rūta. Vaikų vasaros laisvalaikio kultūros socialinės-edukacinės prasmės laisvės fenomeno kontekste // Salus. Societas. Scientia=Sveikata. Visuomenė. Mokslas: tarptautinė mokslinė konferencija, Šiauliai, 2011 m. gegužės 6 d.: pranešimų anotacijos. Šiauliai: Šiaulių valstybinė kolegija, 2011. ISBN 9786094150333. p. 77. [1,000].

 
2009    
  Juodaitytė A., Gaučaitė R. Tyrimais grįstos vaikų politikos link. Mokytojų ugdymas=Teacher Education:mokslo darbai. 2009. nr.12(1).  ISSN 1822-119X p. 177-181.
Juodaitytė A., Rudytė K
.
Diskursas kaip socialinių-edukacinių reiškinių kontekstualaus supratimo metodologinė prieiga. Mokytojų ugdymas=Teacher Education:mokslo darbai. 2009, nr.12(1).  ISSN 1822-119X p. 27-43.
Juodaitytė A.,
Kazlauskienė A.. XIV pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas: idėjos švietimo ir mokslo reformai
. Mokytojų ugdymas=Teacher Education:mokslo darbai. Nr.11(2)(2008).  ISSN 1822-119X p. 169-174.
Juodaitytė A.
Lietuvos ikimokyklinio ugdymo reformos mokslinis-empirinis pagrindimas.
Mokytojų ugdymas=Teacher Education:mokslo darbai. Nr.11(2008).  ISSN 1822-119X p.186-189.
Juodaitytė A.
. Profesoriaus Juozo Vaitkevičiaus mokslinė veikla ir metodologinės pozicijos
. Acta Paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. T.22(2009).  ISSN 1392-5016 p.142-152.
Juodaitytė A., Rudytė K
.
Мифологизация педагогического смысла "свободной" учебы (обучения) детей в представлениях родителей. Образование и здоровье в педагогике ненасилия. ISBN 5901198158 p. 455-471.
Masiliauskienė E.
Vaikų kompiuterinės kultūros sklaidos sąlygos namų aplinkoje: kompiuterio svarba vaikui ir jo dalyvavimas kompiuterinėje veikloje. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, nr.2(23).  ISSN 1648-8776 p. 167-172.
Juodaitytė A., Šaparnytė E.
Methodology and Methods of Children’s Computer-based Culture Educational Discourse Research. Baltische Studie zur Erziehungs-und Sozialwissenschaft. Bd. 17. The Quality of Education and Culture:theoretical and practical dimension. ISSN 1434-8748 p.221-238.
Vilkonis R.,
Vilkonienė M. Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje pedagogų atliekami edukaciniai tyrimai: situacijos analizė. Mokytojų ugdymas=Teacher Education:mokslo darbai. 2009. nr.12(1).  ISSN 1822-119X p. 44-57.
Bobrova L.,
Razmaitė D. Fizinio aktyvumo ir sveikatos įtaka nežymaus protinio atsilikimo mokinių gyvenimo kokybei. Mokslas ir edukaciniai procesai. 2009, Nr. 3(9).  ISSN 1822-4644 p. 27-43
Bobrova L., Gaučaitė R
. Refleksyvi VII tarptautinės mokslinės konferencijos „Mokytojų rengimasXXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“ problematikos analizė. Mokytojų ugdymas=Teacher Education:mokslo darbai. Nr.11(2)(2008).  ISSN 1822-119X P. 190-202.
Gaučaitė R.,
Kazlauskienė A. Vaikų (4–6 m.) matematinių gebėjimų ugdymas choreografine veikla: pedagoginis eksperimentas. Mokytojų ugdymas=Teacher Education:mokslo darbai. Nr.11(2)(2008).  ISSN 1822-119X p. 102-115.
Juodaitytė A., Bobrova L.
Aptartos mokytojų rengimo problemos. Dialogas. 2009, gruodžio 11, nr. 45(876).  ISSN 1392-1916 p. 11.
Juodaitytė A., Gaučaitė R
. Vaikystės tyrimai: naujas požiūris, metodai, politika. Dialogas. 2009, gegužės 28, nr.2(852).  ISSN 1392-1916 p. 11
Juodaitytė A., Gaučaitė R.
Vaikystės tyrimais grįsta vaikų politika. Švietimo naujienos: informacinis leidinys. 2009, Nr.10(285).  ISSN 1648-5874 p. 25-26.
Bilbokaitė R., Bilbokaitė I. Žiniasklaidoje formuojamo pedagogų įvaizdžio įtaka mokiniams: žvalgomojo eksperimentinio projekto rezultatai. Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose - 2 : socialinių mokslų doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos straipsnių rinkinys, 2009 m. spalio 9 d./ Kauno technologijos uni p. 194-198.
Bilbokaitė R., Bilbokaitė I. Pedagogų įvaizdis žiniasklaidoje: faktai be simbolių. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, nr.2(23).  ISSN 1648-8776 p. 91-97.
 
2008    
 

Juodaitytė A., Palubaitytė R. Vaikų (9-12 m.) vasaros laisvalaikio edukacinis diskursas tėvų, kaip suaugusiųjų, koncepcijų kontekste. Acta paedagogica Vilnensia ISSN 1392-5016. Vilnius. (2007), Nr. 19, p. 115-12.
Juodaitytė A., Martišauskienė, D
. Darželio-mokyklos bendruomenės dalyvavimas kuriant organizacijos kultūrą: sąlygos ir galimybės. Pedagogika : mokslo darbai. ISSN 1392-0340. 2007, Nr.88, p. 19-24.
Juodaitytė A., Kazlauskienė A.
Edukologijos daktaro disertacijose (1995-2005 m.) taikomi tyrimo metodai: teorinė ir empirinė analizė. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, ISSN 1392-6241. Kaunas: VDU Profesinio rengimo centras. 2008, Nr. 15, p. 36-45.
Йуодайтите А., Шапарните Е.
(2008).
Компьютерная культура современных детей: конструирование социальной реальности  (п. 409-416). Международная Ассоциация ,,Педагогика ненасилия“. Образование и здоровье в педагогике ненасилия. Издательство ,,67 гимназия. Verba Magistri“. Санкт-Петербург. ISBN 5-901198-15-8.
Juodaitytė A
. Habilitacijos procedūros Kauno Vytauto didžiojo ir Vilniaus Pedagoginiame universitete. Mokytojų ugdymas. ISSN 1822-119X. Nr.9( 2007), p. 182-188.
Strazdienė G.
, Garalis A. Edukacinės inovacijos "Imitacinė verslo įmonė" diegimo ypatumai Lietuvos kolegijose. Mokytojų ugdymas / Teacher Education: mokslo darbai. ISSN 1822-119X. Nr.9(2007), p. 128-143 (Index Copernicus).
Bobrova L., Gaučaitė R
.  Mokytojų rengimo ir jų veiklos aktualijų raiška VI tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“. Mokytojų ugdymas. 2007, Nr. 9,  p.192 – 196.
Kazlauskienė, A
. Pradinių klasių mokinių statistinių gebėjimų ugdymas(is) informacijos valdymo kontekste (pedagoginio eksperimento sąlygomis).  Mokytojų ugdymas, ISSN 1822-119x. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. 2008, Nr. 10(1), p. 57-72.
Neifachas S
. Priešmokyklinio ugdymo valdymo funkcijų kontekstualizavimasis Lietuvos Respublikos švietimo politikos strateginėse kryptyse// Mokytojų ugdymas. ISSN 1822-119X. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, Nr.10 (1), p.91-110.
Kievišas J.
, Kondratienė R. Ugdymo dvasingumo tradicija: teorija ir realybė. Mokytojų ugdymas, ISSN 1822-119x. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. 2008, Nr. 10(1), p. 182-186.
Neifachas S.
Ikimokyklinio ugdymo programos kokybės užtikrinimas: turinio konkretizavimas, tikslų ir uždavinių įgyvendinimas, atitikties nustatymas. ISBN 978-9955-695-95-0. Vilnius: UAB „Ciklonas“, 2008.  59, [1] p. 
Neifachas S.
Ugdymo filosofijos logografika studijoms. ISBN 978-9955-880-00-4. Vilnius: UAB „Ciklonas“, 2008. 126, [1] p. 
Neifachas S
. Vaikų ugdymas darželyje: dabartis ir ateities perspektyva. ISBN 978-9955-880-05-9. Vilnius: UAB „Ciklonas“, 73, [1] p.

Strazdienė G.
, Geležinienė R.
Mokymosi modelių taikymo prioritetai imitacinėje verslo įmonėje. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, 2008. Nr.15. ISSN 1392-6241.
Strazdienė G.
, Garalis A.
Imitacinės verslo įmonės modelis: teoriniai ir praktiniai aspektai. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, (2008). Nr. 46, p. 133-147. ISSN 1392-1142.
Strazdienė G.
, Garalis A.
Identification of College Students’ Entrepreneurship Qualities. Socialiniai tyrimai, 2008, 4(14), p.132-140. ISSN 1392-3110.
Strazdienė G.
, Garalis A. Edukacinės inovacijos "Imitacinė verslo įmonė" diegimo ypatumai Lietuvos kolegijose. Mokytojų ugdymas: mokslo darbai. ISSN 1822-119X. Nr.9(2007), p. 128-143

Kontautienė R.,  Melnikova J. Bendrojo lavinimo mokyklų vadovų kompetencijos nuolatinės švietimo kaitos kontekste. Mokytojų ugdymas, 2008, 9, p.12-23.
Kontautienė R.,  Melnikova J. Approaches to school heads professional training: connecting theory to practice. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2008, Nr.12(4), p. 274-279.
Kontautienė R.,  Melnikova J. Vadovavimas bendrojo lavinimo mokyklai: optimizavimo aspektas.  Vadyba: mokslo tiriamieji darbai , 1648-7974. 2008, 2(13), p. 99-110.
Kazlauskienė A.
, Ušeckienė L. Social Competences as Problem of Education Science // Competences and Teacher Competence: Proceedings,Osijek, 18th-19th April 2007. Osijek : Grafika, 2007. ISBN 978-953-6965-11-3. p. 249-260.

 
2007    
 

Mikalauskas R., Švagždienė B. Adaptation Peculiarities of the Activities of Sport Managers in Conditions of Changes in Market Economy // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007 : [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 798-802.
Garalis A., Strazdienė G. Enterpreneurial skills development via Simulation Business Enterprise. Socialiniai tyrimai : mokslo darbai. ISSN 1392-3110. 2007, nr.2(10). p. 39-48.
Šaparnytė E.
Kompiuterio paskirties edukacinis diskursas vaikų gyvenimo realybėje: empyrinio tyrimo metodologija ir rezultatai. Mokytojų ugdymas / Teacher Education: mokslo darbai. ISSN 1822-119X. Nr.8(2007). p. 103-125. Prieiga per internetą: <http://etmc.su.lt/zurnalas.htm>.
Juodaitytė A
. Lietuvoje apgintos edukologijos daktaro disertacijos. Mokytojų ugdymas / Teacher Education: mokslo darbai. ISSN 1822-119X. Nr.8(2007). p. 142-147. Prieiga per internetą: <http://etmc.su.lt/zurnalas.htm>.
B
obrova L. Mokslinių-empirinių idėjų sklaida konferencijose: Tarptautinė mokslinė konferencija "Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos". Mokytojų ugdymas / Teacher Education: mokslo darbai. ISSN 1822-119X. Nr.7(2006). p. 145-147. Prieiga per internetą: <http://www.su.lt/article/archive/665>
Juodaitytė A.
Mokslo naujovės: edukologijos daktaro disertacijos moksleivių ir mokytojų socialinių, komunikacinių kompetencijų ugdymo(-si) srityje.  Mokytojų ugdymas / Teacher Education: mokslo darbai. ISSN 1822-119X. Nr.7(2006). p. 130-144.
Kazlauskienė A
. Statistinių gebėjimų ugdymo raiška Lietuvos ir užsienio pradinės mokyklos ugdymo turinyje. Pedagogika : mokslo darbai. ISSN 1392-0340. Nr.87(2007). p. 107-111. Prieiga per internetą: <http://www.vpu.lt/pedagogika/pedagogika/isleisti.htm>.
Strazdienė G.,
Garalis A. Studentų praktinio verslumo gebėjimų ugdymas imitacinėse įmonėse: verslo dėstytojų požiūris ir pedagoginės kompetencijos. Mokytojų ugdymas / Teacher Education: mokslo darbai. ISSN 1822-119X. Nr.7(2006). p. 72-91. Prieiga per internetą: <http://www.su.lt/article/archive/665/>.
Juodaitytė A
. Vaikystė kaip socialinė negalė: mitologizuoto diskurso konstravimas ir sklaida socialinėje, pedagoginėje realybėje. Socialinis darbas:mokslo darbai. ISSN 1648-4789. 2007, nr.6. p. 104-112. Prieiga per internetą: <http://www3.mruni.lt/lt/leidyba_mokslo_leid.htm>.
Juodaitytė A.,
Žuklijienė Z. Šiuolaikinės mokyklos gyvenimo kokybės vertybinis kontekstas (Empirinis tyrimas). Mokytojų ugdymas/Teacher Education:mokslo darbai. ISSN 1822-119X. Nr.8(2007). p. 60-76. Prieiga per internetą: <http://etmc.su.lt/zurnalas.htm>.
Juodaitytė A
. Studentų edukacinio mąstymo tobulinimas literatūros pagrindu. Akademinė edukologija: monografija. II. Vilnius: VĮ Mokslotyros institutas, 2006. ISBN 9986-795-23-20. p. 111-126.
Ušeckienė L., Juodaitytė A., Kazlauskienė A. Ситуация обучения взрослых и повышения их квалификации в Литве // Постдипломное образование в современном университете: маркетинговый подход. Санкт-Петербург : ЛЕМА, 2007. ISBN 5-7434-0287-6. p. 46-54.
Kontautienė R., Melnikova J. Kūrybiškumo ugdymas pradinėje mokykloje: mokytojų ir mokinių nuomonių tyrimas // Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos. III dalis. Mokslo straipsniai, parengti 2006 m. gegužės 18-19 d. VPU vykusios tarptautinės tęstinės mokslinės konferencijos pranešimų pagrindu.. Vilnius, 2006. ISBN 9955-20-136-3. p. 38-54.
Kontautienė R., Melnikova J. Preparation for School Leadership in Lithuania: Trends and Reflections // Spring University. Changing Education in a Changing Society. ISSN 1822-2196. 2007, 2. p. 114-120.

 
2006    
  Kabašinskaitė D. Lithuania‘s Children‘s Policy in the Period of Transition. Inteernational Journal of Social Welfare, 2006: 15:247-256. ISSN / ISBN numersi1369-6866. Blackwell Publishing, 9600 Garsington Road, Oxford ox 4 2dq, Uk and 350 Main street, Malden, Ma 02148, USA.
Strazdiene,
G. ir Garalis, A. (2006). Verslumas: ugdymo programos ir jų efektyvumo raiška.
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, Nr. 38, p.153-167.
Bobrova, L; Grajauskas, L.
 Lietuvos ir Amerikos studenčių psichosocialinių poreikių, kaip gyvensenos determinantų, ypatumai // Mokytojų ugdymas=Teacher Education:mokslo darbai. ISSN 1822-119X. Nr.5(2006), p. 24-31.
Kudokienė N
. Juodaitytė A.  „Vaikų ir suaugusiųjų mokymosi kultūrų sampratų kontekstualizavimasis šiuolaikinėje mokykloje“ // Jaunųjų mokslininkų darbai ISSN 1648 – 8776. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. 2006 1(8). p. 35 – 43.
Kondratienė R., Gaučaitė R., Kievišas J. Būsimo specialisto brandos ypatybės aukštojoje mokykloje. Jaunieji mokslininkai / Mokslo darbai. Nr.1( 8), P. 30-35

Gaučaitė R.,
Kievišas J. Vaikų ugdymo choreografijos menu situacija Lietuvos švietimo reformos kontekste. /Mokytojų ugdymas ISSN 1822-119X/ Mokslo darbai Nr.6, P. 168-178.
Juodaitytė A., Kazlauskienė A.
Edukologijos daktaro disertacijų (1995-2005) metodologijos ypatybės: teorinė ir empirinė analizė // Profesinis rengimas. Tyrimai ir realijos, ISSN 1392-6241. Nr. 11, p. 18-36.
Juodaitytė A
. Vaikystės sampratų genezė visuomenėje ir ugdymo realybėje./ Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos. Mokslo darbai. VPU. P. 7-27.
Grigaitiene R.
On the Issue of English Teacher Training and the Principle of Sustainability in Approach to Intercultural Communication Competence Development // Education and Sustainable Development: First Steps Towards Changes. Daugavpils: Saule. Volume 1, ISBN-9984-14-303-1. p. 239-250.
Grigaitienė R.
(2005). Studentų aktyvumo skatinimas anglų kalbos komunikacinių pratybų metu, remiantis patirtinio mokymosi teorijos teiginiais // Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kaunas: Kauno kolegija. Nr. 2, ISSN 1822-1068. p. 9-13.
Strazdiene, G
. ir Garalis, A. (2006). Verslumo ugdymo filosofinės kryptys: klasifikacija ir raiška. Jaunųjų mokslininkų darbai, Nr.1(8), pp.123-134.
Strazdiene
, G. ir Garalis, A. (2006).  Verslo praktinio mokymo firmų vadovų ir dėstytojų profesinių kompetencijų raiška ir tobulinimo galimybės. Mokytojų ugdymas. Nr. 5.
Garalis, A. ir Strazdienė, G. (2005). Žinių organizacijos kūrimosi prielaidos verslumą ugdančioje organizacijoje. Žinių vadyba: Europos regionų patirtis ir problemos. Vilnius: Naujos ekonomikos institutas. ISBN 9986-9307-2-3. , p. 96-112

Strazdienė, G
. (2006). Verslumo ugdymo ypatumai kai kuriose pasaulio šalyse. Studijų ir verslo integracija, Kaunas: Kauno kolegija. ISBN 9955-586-99-0. p. 153-169.
Kyburienė L., Grigaitienė R. (2006). Pecularities of the Link between the Social Competence and Socio-metric Status of Self-isolated Pupils // Pedagogija: teorija un prakse IV. Rakstu krajums. Liepaja: LiePa. P. 144-152. ISSN 1407-9143.

Beresnevičienė D
. Kipran I.Visuomenės atstumtųjų problema socialinėje edukologijoje ir andragogikoje // Mokytojų ugdymas=Teacher Education: mokslo darbai. ISSN 1822-119X. Nr.5(2006), p.
Beresnevičienė D
. Kipran Vidutinio suaugusiųjų amžiaus benamių psichologinės savijautos ypatumai. Mokytojų ugdymas=Teacher Education: mokslo darbai. ISSN 1822-119X. Nr.5(2006)
Kazlauskienė A.
(2006). Information Management at the Interaction of Educational Paradigms // International Conference teacher of the 21st century: Quality Education for Quality Teaching (ATEE). Latvia, Ryga, ISBN 9984-617-95-5. p. 652-660.
Bobrova, L; Grajauskas, Lauras
. Влияние психосоциальных потребностей на образ жизни студенток Литвы и Америки // Физическая культура и спорт: интеграция науки и практики:материалы III международной научно-практической конференции 3-4 июня 2006 года. - ISBN 5-93078-081-5. - Ставрополь, 2006, p. 164-166
Strazdienė, G
. ir Garalis, A. Verslo praktinio mokymo(si) sistemos efektyvinimas: socialinės politinės sąlygos, turinys ir metodai. Ernesto Galvanausko tarptautinė mokslinė konferencija Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2005-11-24. Šiaulių universitetas.
Strazdienė, G
. Verslumo ugdymo ypatumai kai kuriose pasaulio šalyse. Studijų ir verslo integracija – respublikinė mokslinė konferencija. 2006-05-05. Kauno kolegija.
Strazdienė, G
. ir Garalis, A. Verslumo gebėjimų ir pedagogo kompetencijų dermė ugdymo procese. Mokytojų rengimas XXI-ajame amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos. V-oji tarptautinė mokslinė konferencija. 2006-10-27. Šiaulių universitetas.
Grigaitiene R.,
Bareikiene J. (2006). The Role of Interactive Learning Strategies in Student Autonomous Studies // Современная радиоэлектроника: научные исследования, подготовка кадров: Международная научно-практическая конферения. Минск, 20-21 апреля 2006 года. P. 69-71.ISBN 985-6754-35-6.
Grigaitiene R.
(2006). On the Issue of Developing Source Culture Awareness and Communication Competence in English Pedagogy Studies // XXI amžiaus pedagogų rengimo kaitos tendencijos: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija. Kėdainiai, 2006 m. vasario 23-24 d. P. 57-64. ISBN 9955-586-87-7.
Neifachas S
. Управление качеством образования в современной школе: проблемы, экспликации, преференции // Барановичский государственный университет. Международная научно-практическая конференция «Инновационные подходы к профессиональной подготовке педагогических кадров: опыт и пути решения». Барановичи, 16 марта 2006 г. С. 135-138. ISBN 985-498-033-2. Часть 1.
Neifachas S.
Управление дошкольным образованием в контексте субкультуры детства // Liepojos pedagogikos akademija. Tarptautinė konferencija. Pedagogika: teorija ir praktika. Straipsnis išleistas 2006 m.
Neifachas S
. Вектор эволюции образовательной парадигмы: цивилизационно-культурное движение педагогической реальности // Вопросы культурно-исторической психологии. Материалы конференции. 3-4 октября 2006 г.   
Strazdienė, G
. (2005). VPMF veiklos vertinimas. Verslo praktinio mokymo firmų veikla Lietuvoje, Vilnius: UAB BMK. ISBN 9955-701-00-5. , p. 53-57.
Strazdienė, G
. (2006). Verslumo ugdymo ir praktinio mokymo raiška pasaulyje. Verslo praktinio mokymo firmos: praeitis, dabartis, ateitis, Vilnius Ciklonas. ISBN 9955-695-21-8.p. 50-62.
 
2005    
  Lamanauskas V., Vilkonis R. (2005). The Characteristics of The Learners‘ (forms 5 to 12) Interaction With Nature: The Evaluation Aspects of Behavioural Situations. Jornal of Baltic Science Education, 2(8), p.55-65.
Lamanauskas V., Vilkonis R., Savickaitė K. (2005). 5-12 klasių moksleivių sąveikos su gamta ypatumai: simpatijos ir antipatijos gyviesiems organizmams aspektas. Gamtamokslinis ugdymas. Natural Science Education
. 2(13), p. 11-19.
Railienė L., Vilkonis R.
(2005). Moksleivių ir mokytojų gamtamokslinio ugdymo integravimas. Gamtamokslinis ugdymas. Natural Science Education. ISSN 1648-939X. Lucilijus, Nr. 1(12), p. 55-60.
Kazlauskienė A.
(2005). Pradinių klasių mokytojų požiūris į statistinių gebėjimų ugdymą // Mokytojų ugdymas, Nr. 4, p. 107-113.
Gaučaitė R.
(2004). Būsimojo mokytojo profesinio mobilumo skatinimas per choreografinės veiklos praktiką. Mokytojų ugdymas. Mokslo darbai. ISSN 1822-119X. Nr.3 p. 151-157.
Kudokienė N., Juodaitytė A. (2005). Mokyklos, kaip besimokančios organizacijos formavimosi tendencijos. Jaunųjų mokslininkų darbai. Nr. 1(5). ISSN 1648-8776. Šiauliai: Všį Šiaulių universiteto leidykla, p. 28-36.

Juodaitytė A.
(2005). Vaikystės fenomenologinio diskurso sklaida šiuolaikinėje pedagogikoje: nuo mistikos – realybę. Kultūra-ugdymas-visuomenė. Lietuvos žemės ūkio universitetas. Mokslo darbai. Nr. 1. Kaunas: Akademija, p.30-34.
Palubaitytė R., Juodaitytė A. (2005). Vaikų vasaros atostogų socialinio-edukacinio reikšmingumo diskursas. Nr. 2(6). ISSN 1648-8776. Šiauliai: Všį Šiaulių universiteto leidykla, p. 65-74.

Strazdienė G.,
Garalis A. (2005). Verslumo kompetencijos ugdymas praktinio mokymo firmoje. Jaunųjų mokslininkų darbai. Nr. 1(5), ISSN 1648-8776. Šiauliai: Všį Šiaulių universiteto leidykla, p. 65-72.
Kudokienė N.
(2005). Mokyklos, kaip besimokančios organizacijos vadybos planavimas. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. E. Galvanausko tarptautinė mokslinė konferencija. Nr. 5. p. 184-192.
Šaparnytė
E. (2005). Vaikų socialinės realybės konstravimo kontekste „Vaikas-      kompiuteris“ (per sąveikos interpretacines prasmes). Jaunųjų mokslininkų darbai. ISSN 1648-8776. Šiauliai, p. 73 - 84 psl.
Augienė D., Bobrova L., Butvilas T. (2005). Mokytojo bendravimo kompetencija penktokų adaptacijos mokykloje kontekste. Mokytojų ugdymas, Nr.4, p. 24–30.

Bobrova L.,
Korsakas J., Sabienė I. (2005). Mokyklinio vadovėlio turinio vertinimas lingvistinės statistikos aspektu. Mokytojų ugdymas, Nr. 4, p. 86­–93.
Strazdienė G.,
Garalis A. (2005). Verslo praktinio mokymo(si) sistemos efektyvinimas: socialinės – politinės sąlygos, turinys ir metodai. Socialiniai tyrimai. Nr. 2(6). ISSN 1392-3110, p. 70-78.
Musneckienė E.
(2005). Edukacinių paradigmų kaita ir meninio ugdymo turinio planavimo teorinės perspektyvos. Mokytojų ugdymas, 2004-3. Šiauliai, ŠU l-kla, p. 97 – 106. ISSN 1822-119X.
Juodaitytė A.
(2005). Edukologijos daktaro disertacijos, apgintos Šiaulių universitete 2005 m. Mokytojų ugdymas, Nr. 4. ISSN 1822-119X. Šiauliai, ŠU l-kla, p. 141 – 143.
Vilkonis
R. (2005). The Development of Child Road Safety Compence: the New Approach to Road Safety Education. Changing Education in a Changin Society: Europe 15+10. International scientific conference Spring University 2005. 1. P.241-248.
Lamanauskas V., Vilkonis R.. (2005). Application of Computer Technologies by Non-Governmental Organizations of Lithuania for the Ecological Education of the Society. Didactics of Science and Technical Subjects. Internet in Science and Technical Education.Volume 3, p. 53-58.

Lamanauskas V., Vilkonis R., Gailienė I. (2005). 5-12 klasių mokinių sąveika su gamta: nuostatų gyvybės išsaugojimo atžvilgiu aspektas.
Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, 3(14), p.15-26.
Vilkonis
R. (2005). Road Safety Education in a Primary School of Lithuania: Situation and Experimental Development Of Child Pedestrian Road Safety Competence. Road afety on Four Continents. Internatonal Coference Procedings. [CD-ROM]. Warsaw, Poland 5-7 October 2005. p.640-651.  
Juodaitytė A.
, Rauckienė A. (2005). Develompent of meta-communicational competence of educationalist‘s in the context of Education-dialogue (children-adults). Spring University. Changing Education in a Changing Sodiety. ATEE. ISSN 1822-2196. Nr. 1. Klaipėda: Klaipėda University, p.90-96.
Юодайтите A.
(2005). Неопедоцентрическая идеология общества и трансформация взглядов на воспитание детей. Профессиональная культура специалиста: методологические, идеологические, психолого-педагогическое аспекты формирования. Материалы научно-практической конференции. ISBN 985-498-011-1. Барановичи, с.409-414.
Шапарните
Э. (2005). Модель развития технологической и эдукационной компетенции педагогов в применении информационных комуникационных технологий (икт) в Литве. Материалы международной научно-практической конференции. ISBN 985-498-011-1. Барановичи, с. 77-81 стр.
Neifachas
S. (2005). Качество дошкольного образования как объект экспертной оценки // Барановичский государственный университет. Международная научно-практическая конференция молодых исследователей. Барановичи, 22 февраля 2005 г. С. 90-93. ISBN 985 – 498 – 001 – 4 / ISBN 985 – 498 – 002 – 2 (Часть I).
Neifachas
S. (2005). Учитель: проблемы жизненного и профессионального становления в контексте префигуративной культуры. Профессиональная культура специалиста: методологические, идеологические, психолого-педагогические аспекты формирования. // Барановичский государственный университет. Международная научно-практическая конференция. ISBN 985 – 098 – 811 – 1. Барановичи,  с. 57-59.
Neifachas
S. (2005).Социальная включенность: тенденции рассмотрения парадигмы современного образования в контексте субкультуры детства // Международный форум «Образование для устойчивого развития: на пути к обществу знания». ISBN 985 – 476 – 299 – 8. Минск, с, 379 – 380.
Боброва Л.,
Чепуленас А., Граяускас Л. (2005). Потребности, определяющие образ жизни академической молодежи. Международный симпозиум: Физическая культура и спорт в системе образования. Здоровьесберегающие технологии и формирование здоровья (Гродно, 6-10 мая 2005 г.). Сб. материалов международного симпозиума (c.160-165). Гродно: Гргу.
Railienė
(2005). Интеграционные связи географии и естественных наук обучении школьников. Материалы международной L. научно – практической конференции молодых исследователей. ISBN 985-498-003-0. T. 2, с. 29-30.   
Gaučaitė R.
(2005). Choreografijos menas kaip ugdymo vaikystėje aksiologijos problema. Šimtmečio keliu / Lietuviško tautinio šokio šimtmetis 1905-2005. Sud. S.Einikytė. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras. ISBN 9986-529-54-9. p. 81-86.
Grigaitienė R.,
Bareikienė J. (2005). Interaktyviųjų mokymosi strategijų įtaka studentų savarankiškos veiklos optimizavimui. Kauno kolegijos užsienio kalbų katedros respublikinės konferencijos Užsienio kalbų mokymas(is) kolegijoje: savarankiško darbo ypatumai ir problemos“. Pranešimų medžiaga, 2005-11-18. ISBN 9955-586-80. Kaunas, p. 23-28. 
Grigaitienė R.
(2005). Anglų kalbos studijos ir interkultūrinė komunikacija. Alytaus kolegijos mokslinės – praktinės konferencijos „Tarpkultūrinė komunikacija: profesinės užsienio kalbos mokymo(si) įvairovė“. Pranešimų medžiaga, 2005-04-27. ISBN 9986-472-91-1. Alytus, p. 36-41.
Railienė L.
(2005). Respublikinių moksleivių ir mokytojų konferencijų „Gamta ir mes“ retrospektyva. Gamta ir mes. ISBN 9955-637-06-4. Spaudvita, p. 26-37.
Railienė L.
(2005). Tyrimo mokėjimų ugdymas moksleivių popamokinėje veikloje. Gamta ir mes. ISBN 9955-637-06-4. Spaudvita, p. 25-26.
Railienė L.
(2005). Aplinkotyra – vienas svarbiausių moksleivių gamtamokslinės kompetencijos ugdymo veiksnių. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje. ISBN 9955-655-20-8. Lucilijus. T. 11, p. 74-78.
 
2004    
 

Beresnevičienė D., Gaiževskis V. Vertybinių orientacijų kaita atleidimo terapijoje // Jaunųjų mokslininkų darbai. Šiaulių universiteto leidykla: 2004, p. 114 – 118.

Bobrova L., Čepulėnas A. Akademinio jaunimo gyvenimo stiliaus kaitos problema šiuolaikinio socialinio gyvenimo bei tarptautinių švietimo dimensijų kontekste. Jaunųjų mokslininkų darbai. Nr. 3, Šiaulių universiteto leidykla, 2004, p. 12-18.
Bobrova L., Grajauskas L.
Актуальные аспекты образа жизни будущих педагогов физической культуры // Наука и образование в условиях социально-экономической трансформации общества: сборник научных статей VII международной научно-методической конференции 13-14 мая 2004 г.: часть 1. Брест, 2004. ISBN 985-6677-69-6. P. 58-61.
Bobrova L., Grajauskas L.
Актуальные аспекты образа жизни будущих педагогов физической культуры // Наука и образование в условиях социально-экономической трансформации общества: сборник статей VII международной научно-методической конференции 13-14 мая 2004 г.: часть 1. Брест, 2004. ISBN 985-6677-69-6. P. 58-61.

Bobrova L., Čepulėnas A.
Sports injury prevention of schoolchildren during physical training lessons and training sessions. VIII международный научный конгресс „Современный олимпейский спорт и спорт для всех. Материалы конгресса, том I. Алматы, 2004, c. 245-246.
Bobrova L., Čepulėnas A.
The Attitude of Academic Youth to Physical Education in the Context of Changes in Modern Society. Sport and Qality of  Life. Soubar referatu z mezinarodni konference konane. Brno, 2004, p. 19-20.
Butvilas T.
Netektį šeimoje išgyvenančių vaikų edukaciniai tyrimai // Jaunųjų mokslininkų darbai Nr. 2. Šiauliai: VŠĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1678-8776, 2004, p.109-114.
Juodaitytė A.,
Kudokienė N. Vaikų ir suaugusiųjų mokymosi kultūrų raiška besimokančioje mokykloje // Jaunųjų mokslininkų darbai Nr. 3. Šiauliai: VŠĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776, 2004, p.59-68.
Juodaitytė A., Gumuliauskienė A.
Ankstyvojo muzikinio ugdymo pedocentristinių paradigmų kaita // Pedagogika Nr. 72. Mokslo darbai. Vilnius: VPU leidykla. ISSN 1392-0340, 2004, p. 44-49.
Juodaitytė A., Gumuliauskienė A.
Ankstyvojo muzikinio ugdymo pedocentristinių paradigmų kaita // Pedagogika Nr. 72. Mokslo darbai. Vilnius: VPU leidykla. ISSN 1392-0340, 2004, p. 44-49.
Juodaitytė A.
Pedagogical reconstruction of the childhood phenomen // Ugdymo psichologija. Mokslo darbai. ISSN 1392-639X, Nr. 11-12, 2004, p.6-11.
Juodaitytė A., Malinauskienė D.
Vaikų socialinės globos projektų rengimas specialiosiose mokyklose: vadybinis – teisinis aspektas // Socialinis darbas Nr. 3(1). Mokslo darbai. Vilnius: LTU. ISSN 16-48-47-89.
Juodaitytė A.
The Reconstruction of Childhood as a Phenomenon in Todays Pedagogic Teoretic and Practic. Edukacija dla Przyszłości. Białystok: Wyzsza Szkola Finansow i Zaradzania w Bialystoku, 2004, p. 336-348.
Юодайтите А.
Согласованность менеджерских функций руководителя и педагогов – исследователей школы. The International Scientific Conference Theory and Practice in Teacher Training II, Riga, 2004, p. 477-483.

Юодайтите А., Гумуляускене А.
Принципы конструктивизма в современном университетском образовании. Качество высшего педагогического образования: проблемы и пути повышения. Материалы международной научно-практической конференций Минск,  2004 года. P. 254-255.
Юодайтите А., Гумуляускене А
.
Принципы конструктивизма в современном университетском образовании. Качество высшего педагогического образования: проблемы и пути повышения. Материалы международной научно-практической конференций Минск, 15 апреля 2004 года. P. 254-255.
Kazlauskienė A.
Statistical Elements in Lithuanian and German Textbooks of Mathematics for Primary Schools // Innovation durch Bildung Innovation by Education. Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften. ISSN 1434-8748, ISBN 3-631-52820-5, US-ISBN 0-8204- 7336-7. 2004, p. 289 -297.
Kazlauskienė A.
Statistical Elements in Lithuanian and German Textbooks of Mathematics for Primary Schools // Innovation durch Bildung Innovation by Education. Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften. ISSN 1434-8748, ISBN 3-631-52820-5, US-ISBN 0-8204- 7336-7. 2004, p. 289 -297.
Kiseliova D., Kiseliovas A.
Ketvirtokų mokyklinių matematikos olimpiadų užduotys ir jų   sprendimo didaktiniai ypatumai // Lietuvos matematikos rinkinys, 44 tomas, spec. numeris. Lietuvos matematikų draugijos XLV konferencijos mokslo darbai. Matematikos ir informatikos institutas, Vilnius 2004, p. 472 – 477.

Kiseliova D., Kiseliovas A., Volodka H.,
Šalkuvienė O. Pradinių klasių moksleivių psichologinės aplinkos ir jų požiūrio į matematiką sąveika // Vilniaus pedagoginis universitetas, Ugdymo psichologija, Mokslo darbai. ISSN 1392 - 639X, 2004, nr. 11 –12, p. 102 – 108.
Kiseliova D., Kiseliovas A.
2003 metų Lietuvos IV-V klasių moksleivių matematikos olimpiados testo kokybės statistiniai parametrai // The development and perspectives of general and higher education (physics, mathematics, computer sciences). Aukštojo mokslo ir bendrojo ugdymo kaita ir perspektyvos (fizika, matematika, informatika). Tarptautinės mokslinės konferencijos rinktiniai straipsniai. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2004, p. 105-110.
Kiseliova D.,
Donielienė I., Drozd V. Matematikos taikymo užduotys pradinėje mokykloje informatyvumo aspektu //  The development and perspectives of general and higher education (physics, mathematics, computer sciences). Aukštojo mokslo ir bendrojo ugdymo kaita ir perspektyvos (fizika, matematika, informatika). Tarptautinės mokslinės konferencijos rinktiniai straipsniai. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2004, p. 127-131.
Kiseliova D., Kiseliovas A.,
Zajankauskienė V. Marijampolės savivaldybės ketvirtų klasių moksleivių matematinių gebėjimų diagnostika // The development and perspectives of general and higher education (physics, mathematics, computer sciences). Aukštojo mokslo ir bendrojo ugdymo kaita ir perspektyvos (fizika, matematika, informatika). Tarptautinės mokslinės konferencijos rinktiniai straipsniai. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2004, p.122-127.
Lamanauskas V., Savickaitė K.
Kai kurie jaunesniųjų moksleivių vertybinių santykių su gamta ypatumai. Gamtamokslinis ugdymas, T.X, 2004. /ISSN 1648-939X/

Lamanauskas V
., Lukošiūtė J., Savickaitė K.
Kai kurie pagarbos gyvybei ugdymo aspektai. Ugdymo psichologija, Nr. 11-12, 2004. p.2 – 262
Lamanauskas V
., Lukošiūtė J., Savickaitė K.
Kai kurie pagarbos gyvybei ugdymo aspektai. Ugdymo psichologija, Nr. 11-12, 2004. p.2 – 262

Musneckienė E.
Šiuolaikinės vizualinės kultūros ugdymo teorinės prielaidos, rengiant dailės pedagogus // Jaunųjų mokslininkų darbai. ISSN 1678-8776. 2004, nr. 3, p. 86-90.
Neifachas S.
Šiuolaikinės mokyklos ugdymo kokybės valdymo problema: teorinė prakseologinė eksplikacija // Jaunųjų mokslininkų darbai, Nr. 3, 2004, p. 91-95.
Neifachas S.
Управление качеством профессионального становления будущего специалиста дошкольного воспитания // Белорусский государственный университет. Международная научно-практическая конференция «Качество высшего педагогического образования: проблемы и пути повышения. Минск, 15 апреля 2004 г. С.199-202. ISBN 985 – 485 – 171 – 0.
Нейфахас
С.
Парадигма валеологической культуры в адаптивном управлении педагогическими системами // Барановичский государственный университет. Международная научно-практическая конференция. Барановичи, 26 марта 2004 г. С. 35 – 39. ISBN 985 – 6616 – 21 – 3.
Šimkutė D.
Становление идеологии защиты детей и конструирование новых знаний педагогов в сфере детских прав // Наука и образование в условиях социально – экономической трансформации общества. VII Международной научно – методической конференции (13 – 14 мая 2004 г.). Часть I, Брест, c. 314-317.
Шимкуте
Д.
Становление идеологии защиты детей и конструирование новых знаний педагогов в сфере детских прав // Наука и образование в условиях социально – экономической трансформации общества. VII Международной научно – методической конференции (13 – 14 мая 2004 г.). Часть I, Брест, c. 314-317.
Vilkonis R.
Gamtamokslinio ugdymo problematika 1995 – 2003 metų respublikinėse mokslinėse praktinėse konferencijose. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, 10, 2004, p. 157-168.
Вилконис Р
., Мельник Е., Корожнева Л.  Отношение учащихся начальной школы Литвы и Карелии к предмету естествознания: сравнительный анализ. Gamtamokslinis ugdymas, Nr. 11, 2004, p. 20-26.

 
2003    
  Bobrova L., Čepulėnas A.Physical Fitness Control and Estimation by Eurofit Tests of Students - Future Teachers // Организация физической культуры и спорта в условиях региона: материалы V международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию образования факультета физической культуры и спорта. – Калининград, 2003. - P. 283 - 288.
Macaitienė R., Macaitis G., Bobrova L. Informacinių technologijų taikymas bendravimui ir bendradarbiavimui // Kompiuterinių technologijų taikymas ugdymo procese: resp. moksl.-praktinės konf. medžiaga. – Šiauliai, 2003. – P. 47 – 55.

Bobrova L., Šaparnytė E
.
 The Regulations and Attitudes of Teachers' Physical Education Towards Their Professional Activities and Environment // Changing Education in a Changing Society: "Teachers, Students and Pupils in a Learning Society" : ATEE Spring University. D.2. -  [Riga] , [2003]. -  P. 4 - 11.
Čepulėnas A.B
. High Mastery of 18-20 age Group Ski Racers Sports Training Technology // Организация физической культуры и спорта в условиях региона: материалы V международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию образования факультета физической культуры и спорта. -  Калининград, 2003. -    P. 289 - 299.[Čepulėnas A.] Physical Education of Lthuanian Schoolchildren at the Beginning of the 21th Century // Mācišana un Mācišanās demoktrātiskā sabiedribā. -  Liepāja, 2003. - P. 40 - 49
.
Garalis A.
Nauja organizacinė kultūra: nuolat besimokanti organizacija.//Pedagogika. Nr. 69. Mokslo darbai.-Vilnius: VPU, p.48-56.
Гаралис А
. Эргономическое исследование профессиональной деятельности педагогов: методологический аспект // Changing Education in a Changing Society: „Teachers, Students and Pupils in a Learning Society“ : ATEE Spring University.D.1. -  [Riga], [2003]. – P. 354 – 363
Граяускас Л., Боброва Л
.,  Алузас Р. Некоторые аспекты образа жизни будущих специалистов физической культуры. //   Techer Education in the 21 st  Century: Changes and Perspectives II: International Conference. – Šiauliai, 2003. – P. 122 – 127.

Laurutis V., Gumuliauskienė A., Šaparnytė E. Informacinių ir komunikacinių technologijų integravimo švietimo sistemoje tendencijos nuolatinio mokymosi kontekste. // Pedagogika: mokslo darbai. – 2003, t. 69, p. 112 – 123.

Гумуляускене А
. Изменеия в университетской подготовке педагогов в контексте эдукационных и социальных  преобразований. //  Teacher Education in the 21 st  Century: Changes and Perspectives II: International Conference. – Šiauliai, 2003. – P. 127 – 136.
Juodaitytė A
. Konstruktyvus tėvų švietimas - ikimokyklinio ugdymo paradigmos kaitoje. // Nuo pokyčio link sisteminės kaitos darželyje ir pradinėje mokykloje : konf.  pranešimų tezės. -  V., 2003. - P.35 - 41.
Juodaitytė A
. Vaikystės ir vaiko kaip dvasinių – kultūrinių vertybių genezė visuomenėje. // Dvasinės vertybės žinių visuomenėje: mokslo darbai: tarptaut. moksl. konf: pranešimai. – K., 2003. – P. 51 – 54.
Juodaitytė A
. J.Laužiko pedocentrinių idėjų raiška šiuolaikinėje vaikystės fenomeno sampratoje // Pedagogika: mokslo darbai.- 2003, t. 68, p. 35 - 41
.
Juodaitytė A
. Studentų interaktyvaus mokymo(si) didaktinio modeliavimo technologija // Pedagogika, 2003, t. 65. – P. 90 – 97.
Juodaitytė A
. Tėvų, kaip suaugusiųjų, konstruktyvaus švietimo paradigmos raiška ikimokyklinio ugdymo kaitoje. // Pedagogika: mokslo darbai. – 2003, nr. 69,  p. 73 - 80
Juodaityte A
. The Education Research of Early Chilhood's Expeience Phenomenon ( Methodological and Methods) // Changing Education in a Changing Society: „Teachers, Students and Pupils in a Learning Society“ : ATEE Spring University.D.2. -  [Riga], [2003]. – P. 298 – 305.
Juodaitytė A
. The Metacontext Pedagogical Reconstruction of the Childhood Phenomenon // Dijete i djetinjstvo: teorija i praksa predškolskoga odgoja : zbornik radova. -  Osijek, 2003. - P. 159 - 178.
Juodaitytė A
. The Mutilation at Phenomenon of Childhood Like Disturber of Education-Ecology Space // Miжнародны зкалагiчны досвед i яго выкарыстанне на Беларусi : зборнiк навуковых артыкулаý. -  Вiцебск, 2003. - P. 256 - 261. 

Juodaitytė A
. Phenomenological Metacontexts of Educational Reconstructions of Schoolteacher`s Experience. // Teacher Education in the 21 st Century: Changes and Perspectives II: International Conference. – Šiauliai, 2003. – P. 37 – 4.

Juodaitytė  A
.Technology of Didactic Modelling of the System of Interactive Teaching of Students. // Mācišana un Mācišanās demoktrātiskā sabiedribā. -  Liepāja, 2003. - P.7 - 17.

Юодайтите А
. Культурные особенности в ранних религиозных представлений детей (6-7 лет) Литвы и Польши. // Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции: сборник материалов международной научно-практической конференции 25-26 сентября 2003 года. -  Брест, 2003. - P. 68 - 72

Kazlauskienė A.
Mathematical Education and Teaching Statistics in a Primary School. // Changing Education in a Changing Society: "Teachers, Students and Pupils in a Learning Society" : ATEE Spring University.D.3. -  [Riga], [2003]. – P. 307 - 310

Kazlauskienė A., Kiseliova D., Kiseliovas A
.  Characteristics of the quality of the statistic skills' subtest from the aspect of the test task informativennes. // Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives. 4th international conference: - Tallinn, 2003.  -  P. 49 - 52

Кайрене Б
. Возможности учителей определить агрессивное поведение родителей со своими детьми. // Teacher Education in the 21 st  Century: Changes and Perspectives II: International Conference. – Šiauliai, 2003. – P. 156 –160.
Kiseliova D., Kiseliovas A
., Agejeva T. Automated system of diagnostics of mathematic abilities of school students at 4th form // Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives. 4th international conference: [konferecijos pranešimai]. -  Tallinn, 2003.  - P. 60 - 64.
Kiseliovas A., Kiseliova D
., Mejerienė V. Differentiated Teaching of Mathematics in the Fifth Form. // Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives: 4th international
conference: [konferecijos pranešimai]. - Tallinn,2003. - P. 70 – 75.
Kiseliova O., Kiseliovas A., Kiseliova D. Expert Analysis of Lithuanian and Russian First and Second Form Mathematics Textbooks' and Work-books' Tasks According to their Complexity, Importance and the Levels of Pupils' Mathematical Skills  // Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives. 4th international conference 23.-24. May 2003. : [konferecijos pranešimai]. - Tallinn, 2003. - P.65-69.

Kiseliova D., Donielienė I., Kiseliovas A.
Mathematical application abilities of the fourth formers in gender aspect.  // Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives. 4th international conference 23.-24. May 2003.: [konferencijos pranešimai]. - Tallinn
, 2003.-  P.53-59.
Lamanauskas V.
Relations with Nature of the Future Teachers: Aspect of Ecological Attitudes. // Skolotāju izglītības problēmas un to risinājumi. 3. dala = Teacher Education: Problems and Solutions. - Liepāja, 2003. - P. 66. – 75.

Malinauskienė D
. Pedagogų kvalifikacinės kategorijos įtaka vaikų metaforinio mąstymo diagnostikai. // Pedagogika: mokslo darbai. – 2003, t. 69, p. 132 – 136.
Lastauskaitė D., Malinauskienė D. Dekalogo vaidmuo formuojantis paauglių dorovinėms vertybėms // Jaunųjų mokslininkų darbai. 1. -  Šiauliai, 2003. -   P. 67 - 71.
Malinauskienė D.
Metaforų funkcijos – empirinis patarlių supratimo indikatorius ir veiksnys.// Ugdymo integracijos dimensijos: dabartis ir perspektyvos: konferencija prof. J. Laužiko 100-osioms gimimo metinėms. Vilnius, 2003 spalio 23-24 d. pranešimai.

Malinauskienė D
. Pedagogų kaip ugdymo realybės ekspertų kompetencija. // Nuo pokyčio link sisteminės kaitos darželyje ir pradinėje mokykloje: konf. pranešimų tezės. – V., 2003. -  P. 42 – 45.
Musneckienė E
. Vaikų estetinės sampratos formavimasis ir teorinės dailės istorijos pažinimo integracijos prielaidos ankstyvajame mokykliniame ugdyme. // Ugdymo integracijos dimensijos: dabartis ir perspektyvos: konf. prof. J. Laužiko 100-osioms gimimo metinėms, Vilnius, 2003 Spalio 23-24 d.: pranešimai. -  V., 2003. - P. 69 - 74.

Neifachas S
. Priešmokyklinio ugdymo kaitos metakontekstų rekonstrukcinė analizė // Jaunųjų mokslininkų darbai.1. - Šiauliai, 2003,  nr.1, p. 80 - 89.
Neifachas S
. Tarpparadigminės ugdymo realybės refleksijos fenomenas kaip priešmokyklinio ugdymo vadybos rekonstrukcinis segmentas // Nuo pokyčio link sisteminės kaitos darželyje ir pradinėje mokykloje: konf. pranešimų tezės. – V., 2003. - P. 154 - 157.

Нейфахас C
. Педагогическая реальность: экологическое воспитание в контексте дошкольного образования (праксеологический аспект) // Miжнародны зкалагiчны досвед i яго выкарыстанне на Беларусi: зборнiк навуковых артыкулаý. -  Вiцебск, 2003. - P. 160 - 166.

Нейфахас C
. Globālas pedagogiskas civilizācijas modelis izglitibas sociālās evolūcijas kontekstā = A Model of Global Pedagogica / Civilization in the Context of Social evolution of Education. //Pedagogika: teorija un prakse: Rakstu krajums II. D. 1: Pedagogiskā procesa humanizacija: realistāte perspektiva. – Liepaja, 2003. – P. 176 – 188.
Railienė L
. How geography and natural science subjects come into contact. // Journal of Baltic Science Education. 2003, nr.( 4 ), p. 62 – 68.

Šaparnytė E., Bobrova L
., Macaitienė R. Edukaciniai pedagoginių studijų organizavimo aspektai. // Pedagogika: mokslo darbai. - 2003, t. 65, p. 288 – 296
Uzdila J. V
. Dorovinio ugdymo teorijos programa.  // Lietuvos mokslas = Science and Arts of Lithuania. – Kn. 45: Akademinė edukologija: monografija.T.1. – V.: Mokslotyros institutas, 2003. - P. 287 – 293.
Uzdila J. V
. Etika aukštojoje mokykloje: poveikio studento asmenybei problema.  // Lietuvos mokslas = Science and Arts of Lithuania. – Kn. 45: Akademinė edukologija: monografija.T.1. – V.: Mokslotyros institutas, 2003, - P. 267 – 286.

Vilkonis R
., Vilkonienė M. Science education in the primary school of Lithuania in the situation of changing educational paradigm // Mathematics and Science Education in the North - East of Europe: History, Traditions and Contemporary Issues: Proceedings of the Sixth Inter-Karelian Conference, Sortavala, Rusia 11-14 September, 2003. -  Joensuu , 2003. - P.302-310.

Vilkonis R
. Education the Pedestrian Safety Competence in the Primary School: Requirements of Humanisation and Efficiency // Pedagogija: teorija un prakse. II. 1.dala. Pedagogiskā procesa humanizācija: realitāte un perspektīva: Rakstu krājums. -  Liepaja, 2003. - P. 241 - 253.

Vilkonis R
. Pėsčiųjų saugaus eismo kompetencija: apibrėžtis ir problemos // Švietimo reforma ir mokytojų rengimas. Aukštojo ir vidutinio mokslo sanglauda: ugdymo turinio ir didaktikos tradicijos ir kaita: IX tarptaut. moksl. konf. prof. J. Laužiko 100 – osioms gimimo metinėms: pranešimai. – V., 2003. -  P. 60 – 67.

Vilkonis R
. Integruotas saugaus eismo mokymas pradinėje mokykloje: ugdytinių gebėjimas identifikuoti pėstiesiems pavojingas eismo situacijas.//Ugdymo integracijos dimensijos: dabartis ir perspektyvos. Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta prof. J. Laužiko 100-osioms gimimo metinėms. Vilnius, 2003 spalio 23-24 d. pranešimai.

Vilkonis R
. Moksleivių nuostata į „Pasaulio pažinimo“ pamokas bei gamtamokslinio ugdymo ypatumai Lietuvos pradinėje mokykloje // Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje: pranešimai. – Klaipėda, 2003. – P. 76 – 87.
Вилконис Р
. Начaльная школа Литвы как институция образования компетенции безопасного движения пешехода // Teacher Education in the 21 st Century: Changes and Perspectives II: International Conference. – Šiauliai, 2003. – P. 116 – 122.
Volodka H
., Balčiauskas L. Balčiauskienė L. Public Acceptance of Large Carnivores in Lithuania // European Mammalogy 2003. 4th European Congress of Mammalogy. Brno, Czech Republic July 27-August 1, 2003.: Abstracts. -  Brno, 2003.- P.236.
 
2002    
  Bobrova L., Brazaitienė N. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų koordinacinių gebėjimų ypatumai ir ugdymo galimybės. Pedagogika, Nr. 61, p 26-33, 2002
Bobrova L
. Moksleivių saugos problema fizinio ugdymo procese. Pedagogika Nr.56, p.47-52, 2002.
Bobrova L
., Gumuliauskienė A., Butvilas T. Planning Scenarios as the Inducement of Teachers Strategic on Lithuania’s Present and Future. Teacher education in XXI century: changing and perspectives, Šiauliai,  2002

Bobrova L.
Šiuolaikinės pradinukų kūno kultūros kryptys. Pradinis ugdymas, p 23 – 26, 2002.

Bobrova L., Alūzas R.
Socialinių šeimos problemų įtaka moksleivių žalingų įpročių plitimui. Socialinis  ugdymas: mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas, Šiauliai, 2002

Bobrova L
. Pradinukų požiūris į sveiką gyvenseną ir jį lemiantys veiksniai. Pradinės mokyklos aktualijos, Šiauliai, 2002.
Juodaitytė A.
The conception of childhood’s phenomena as the dimension of reconstructive education. Teacher education in XXI century: changing and perspectives, Šiauliai, p.76-83, 2002
Юдаитите A.., Нейфаx С
. Педагогическая реальность: учитель как субъект восприятия опыта межпарадигмальной рефлексий. Teacher education in XXI century: changing and perspectives, Š., p.192-196, 2002

Juodaitytė A.
Vaikystės fenomeno rekonstrukcijų konteksto tyrimas ugdymo realybėje
. Tiltai. Edukologija: problemos ir perspektyvos. Priedas, Nr.11, p. 62-68, 2002
Juodaitytė A
. The conception of childhood’s phenomena as the dimension of reconstructive education. Teacher education in XXI century: changing and perspectives, Šiauliai, 2002.

Юaдайтите A.,  Нейфаx С
. Педагогическая реальность: учитель как субъект восприятия опыта межпарадигмальной рефлексий. Teacher education in XXI century: changing and perspectives, Šiauliai, 2002
Gumuliauskienė A., Macaitenė R., Šaparnytė
E. Education analysis of the future teachers‘ Professional values. Teacher education in XXI century: changing and perspectives, Š., p.70-75, 2002.

Macaitienė R., Gumuliauskienė A
. Būsimųjų pedagogų profesinės vertybės.  Pedagogika, Nr. 61,  V., 83 – 91,. 2002

Macaitienė R., Gailienė I.
Akademinio jaunimo psichosocialinės adaptacijos problemos.
Pedagogika, Nr. 61, V.,  p.51- 58. 2002
Macaitienė R., Macaitis G.
Computer Application in the Modern Education System.Teaching Mathematics: retrospective and perspectives, Liepaja,  p.116-121, 2002.

Macaitienė R., Kiseliova D., Kiseliovas
A. Ketvirtos klasės mokinių geometrinių uždavinių sprendimo įgūdžių analizė. Pradinės mokyklos aktualijos, Šiauliai, p.110 – 114, 2002.
Macaitienė R., Bobrova L., Šaparnytė
E. Communication and cooperation training of school community by means of information technologies. Teacher education in XXI century: changing and perspectives, Š., p.114-116, 2002.
Macaitienė R.
A limit theorem for the Hurvitz zeta – function in the space of analytic function. Fizikos ir matematikos fakulteto mokslinio seminaro darbai, Šiauliai, 2002, p.76-89.

Macaitienė R., Vaizgirdienė R
. Atpažinkime gabųjį mokinį. Pradinis ugdymas, p 45 – 49, 2002

Macaitienė R.
Diskrečiosios ribinės teoremos bendriesiems Dirichlet polinomams. Lietuvos matematikų draugijos XLIII konferencija, Vilnius, 2002. Macaitienė R. Diskrečiosios ribinės teoremos bendriesiems Dirichlet polinomams. Lietuvos matematikų draugijos XLIII konferencija, Vilnius, 2002.

Šaparnytė
E.,
Macaitienė R., Bobrova L. Tutors‘, who train teachers, attitude towards the changes in university studies. Teacher education in XXI century: changing and perspectives, Š., p.151-157, 2002.
Šaparnytė E.
Tėvų ir pradinukų požiūris į mokymosi pasiekimų vertinimą.
Pradinės mokyklos aktualijos, p.176-181, 2002.
 
     

Paskutinis papildymas  10/17/12
WWW administratorius

©
Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas, ETMC, 2005